Životopis

 • Priezvisko, meno, tituly: Zoltán Rózsa, doc. PhDr., PhD.
 • Dátum narodenia: 22.8.1971
 • Adresa: Jesenského 2, 911 01 Trenčín
 • E-mail: zoltan@rozsa.sk
 • Tel.č: +421 903 222 111

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste
Druh vysokoškolského vzdelania alebo kvalifikačného rastu Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave 2003 Manažment, špecializácia: marketing
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave 2006 Podnikový manažment
Titul docent Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 2009 3.3.15 Manažment

Pedagogická činnosť

Aktuálna pedagogická činnosť
Predmet NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY ALEBO INŠTITÚCIE Stupeň štúdia
Marketing Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1. stupeň
Regionálny a mestský marketing Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2. stupeň
Predchádzajúca pedagogická činnosť
Predmet Názov vysokej školy alebo inštitúcie Stupeň štúdia Rok
Manažment projektov Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1. stupeň 2005
Marketingový audit Fakulta managementu, Univerzity Komenského v Bratislave 2. stupeň 2006
Marketing manažment Fakulta managementu, Univerzity Komenského v Bratislave 2. stupeň 2006
Marketing manažment turizmu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2. stupeň 2009
Seminár k záverečným prácam Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1. stupeň 2012
Marketing Vysoká škola obchodní v Praze 1. stupeň 2012

Garancie študijných programov

 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Názov študijného programu: ekonomika a manažment verejných služieb
 • Číslo a názov študijného odboru: (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
 • Stupeň VŠ štúdia: 1
 • Od: 2016

Vedené dizertačné práce

Prehľad o vedených dizertačných prácach, ktoré boli obhájené
Meno a priezvisko Názov práce Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok
Mgr. Mikuláš Čandík Riadenie kvality v zdravotníckom zariadení ako zdroj konkurenčnej výhody Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove 2010
PhDr. Ivana Kerestúrová Návrh public relations v marketingovej komunikácii pri rozvoji konkurencieschopnosti vysokoškolskej vzdelávacej organizácie v podmienkach Košického samosprávneho kraja Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove 2012
Ing. Jaroslav Dodecký Špecifický model marketingového mixu mestského marketingu v praxi miest Prešovského regiónu Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove 2014
PaedDr. Milan Černaj Identifikácia a analýza problémových oblastí organizácií tretieho sektora a marketingové možnosti ich riešenia Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove 2015
Mgr. Tomáš Bumbál Analytický pohľad na nové distribučné modely digitálneho obsahu a ich využitia v prostredí slovenských vysokých škôl Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 2017
Prehľad o aktuálne vedených dizertačných prácach
Meno a priezvisko Názov práce Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ing. Iveta Bubeníková Výskum profilu zákazníkov v marketingovom manažmente vysokých škôl Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Projekty získané na financovanie výskumu a vývoja

Projekty získané na financovanie výskumu a vývoja
Program alebo Agentúra Názov projektu Doba riešenia Funkcia
Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta. Číslo projektu: 6/2013. 2013-2015 Riešiteľ
Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Analýza vývoja a stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja. Číslo projektu: 7/2011 2011-2013 Riešiteľ
Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v slovenskej a českej republike. Číslo projektu: 9/10 2010-2012 Riešiteľ
Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr. Registračné číslo projektu: 1/0475/03-A 2003-2005 Riešiteľ

Projekty výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej alebo spoločenskej praxi

Projekty výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej alebo spoločenskej praxi
Program alebo Agentúra Názov projektu Doba riešenia Funkcia
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava. 2010-2012 Vedúci projektu
Európsky sociálny fond Zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte. IMTS 13120110078, evidenčné číslo: DP103/05-I/32-2.1. 2006-2007 Vedúci projektu

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Názov Od Do
Vedecká rada Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2005
Člen odbornej pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre oblasť komunálnej reformy 2011 2012
Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR 2014
Odborová komisia doktorandského štúdia Fakulty manažmentu PU v Prešove 2016

Funkcie vedúceho zamestnanca vysokej školy

Funkcie vedúceho zamestnanca vysokej školy
Funkcia vedúceho zamestnanca Vysoká škola Od Do
Kvestor Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2004 2007
Prorektor pre kvalitu a podnikateľské aktivity Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2007 2013
Vedúci Katedry manažmentu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2008 2011
Vedúci Katedry marketingu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2011
Prorektor pre regióny Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2015 2017

Funkcie v štatutárnych orgánoch a dozorných radách

Funkcie v štatutárnych orgánoch a dozorných radách (výber)
Názov Funkcia Od Do
Centrum pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu Predseda 2004 2015
Inštitút aplikovaného manažmentu Predseda 2011 2016
AUTO Martin, a.s. v likvidácii Likvidátor 2011
Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011
DOMEP, Michalovce, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011
Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011 2013
Pozemné stavby HSV Žilina, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011 2014
Pozemné stavby Veľký Krtíš, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011 2014
Stavounion Banská Bystrica, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011 2012
Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2011
4R a. s. Predseda predstavenstva 2012
APPI CZ a.s. Predseda dozornej rady 2012
Drogérie Žilina, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2013
Stavebný podnik Bratislava, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2013
Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2013 2013
TEXICOM Bavlnárske závody, š.p. v likvidácii Likvidátor 2013
Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2013
ZDROJ Potraviny – Tabak, Bratislava š.p. v likvidácii Likvidátor 2013
Zelenina Žilina, š.p. v likvidácii Likvidátor 2013 2013
Zelenina Komárno, š. p. v likvidácii Likvidátor 2013
ZELENINA TRNAVA štátny podnik v likvidácii Likvidátor 2014

Publikačná činnosť

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • RÓZSA, Zoltán : Manažment projektov vo verejnom sektore. Zoltán Rózsa . Bratislava : 228, 2008. 107 s. ISBN 978-80-969856-0-9.
 • VIESTOVÁ, Kristína; RÓZSA, Zoltán; SCHURMANN, Helena Maria; ŠTOFILOVÁ, Jana; KERESTÚROVÁ, Ivana: Marketing : výklad pojmov. 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – 181 s. – ISBN 978-80-8168-136-3.

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, CIBÁK, Ľuboš : Marketing služieb. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-210-8.
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, CIBÁK, Ľuboš : Marketing služieb. Bratislava: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2014 – 399 s. – ISBN 978-80-89600-22-9.

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • RÓZSA, Zoltán: Assessment of Perceived Quality of SEMPA Educational Services In: The 7th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings : September 19-21, 2013, Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. – ISBN 978-80-86175-87-4. – S. 1221-1228 [online: http://msed.vse.cz/files/2013/74-Rozsa-Zoltan-paper.pdf]
 • MURA, Ladislav – RÓZSA, Zoltán: The Impact of Networking on the Innovation Performance of SMEs In: The 7th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings : September 19-21, 2013, Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. – ISBN 978-80-86175-87-4. – S. 1036-1042 [online: http://msed.vse.cz/files/2013/6-Mura-Ladislav-paper.pdf].
 • RÓZSA, Zoltán – RÓZSOVÁ, Monika: Blended and “pure” eLearning concepts in managers’ education In: The 8th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings : September 11–13, 2014  Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. – ISBN 978-80-87990-02-5. – S. 1273-1281 [online: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/257-Rozsa-Zoltan-paper.pdf].

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • RÓZSA, Zoltán : Restriction of Impacts of Non-Systemic Preparation of PPP Projects. Zoltán Rózsa. In: Naukovi zapiski, 2010, No. 1, s. 120-124.

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • RÓZSA, Zoltán : Trendy vo vývoji marketingového prostredia organizácii. Zoltán Rózsa, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Hronský Beňadik In: Mladý ekonóm. Vybrané problémy vstupu Slovenska do Európskej únie. Hronský Beňadik : NETRI, 2004. s. 104-109. ISBN 80-968904-3-3. [Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Hronský Beňadik]
 • RÓZSA, Zoltán : Charakteristické črty súčasného trhového prostredia. Zoltán Rósa In: Marketing manažment I.: vybrané trendy rozvoja.1. vyd.. Bratislava : Trendy, 2003. S. 13-15 ISBN 80-969063-0-5.
 • RÓZSA, Zoltán : Zhromažďovanie informácií a tvorba marketingového informačného systému. Zoltán Rózsa In: Úvod to teórie marketingu. Bratislava : Merkury, 2006. S. 51-62 ISBN 80-89143-23-7.
 • RÓZSA, Zoltán : Ako určiť správnu cenu. Zoltán Rózsa In: Marketing Manažment II.: ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať.1. vyd.. Bratislava : 228, 2007. S. 239-250 ISBN 978-80-969856-1-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Marketingový audit – nástroj zvyšovania marketingovej výkonnosti organizácie. Zoltán Rózsa In: Marketing manažment II.: ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať.1. vyd.. Bratislava : 228, 2007. S. 303-317 ISBN 978-80-969856-1-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Zhromažďovanie informácií a tvorba marketingového informačného systému. Zoltán Rózsa In: Základy marketingu.l. vyd.. Bratislava : 228, 2007. S. 57-66 ISBN 978-80-969588-3-2.
 • RÓZSA, Zoltán : Audit výkonnosti marketingových funkcií a systémov. Zoltán Rózsa In: Audit marketingu a cien. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. S. 57-64 ISBN 80-8078-116-8.
 • RÓZSA, Zoltán : Metodika postupu hodnotenia Public-Private Partnerships projektov. Zoltán Rózsa In: Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 23. apríla 2009. Bratislava : VŠEMvs, 2009. S. 120-125 ISBN 978-80-89143-92-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Audit marketingu cien. Zoltán Rózsa In: Ceny v marketingu. 1. vyd.. Bratislava : Elita, 2009. S. 147-150 ISBN 978-80-970135-0-9.
 • RÓZSA, Zoltán : Tvorba cien v obchodnom podnikaní. Zoltán Rózsa In: Ceny v marketingu. 1. vyd.. Bratislava : Elita, 2009. S. 185-196 ISBN 978-80-970135-0-9.
 • RÓZSA, Zoltán : Nákup v podniku. Zoltán Rózsa In: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Iura Edition, 2010. S. 197-204 ISBN 978-80-8078-317-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Predaj v podniku. Zoltán Rózsa In: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Iura Edition, 2010. S. 218-229 ISBN 978-80-8078-317-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Špecifické produkty sietí ziskových a neziskových organizácií. Zoltán Rózsa In: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a v Českej republike. Vedecký zborník. Bratislava : crr.sk, 2011. S. 81-87 ISBN 978-80-970495-6-0.
 • RÓZSA, Zoltán: Mimovládne neziskové organizácie v SR a ich vplyv na regionálny rozvoj. Rózsa Zoltán In: Verejná politika a regionálny rozvoj. Viera Cibáková, Ivan Malý a kolektív. – 1.vyd. – Bratislava: Iura Edition, 2013. – ISBN 978-80-8078-657-1. S. 84-93

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • RÓZSA, Zoltán : Strategický prístup v marketingovom manažmente malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ. Zoltán Rózsa, Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha, 4.6.2004 In: Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha : VŠE, 2004. S. 170-174 ISBN 80-245-0724-2. [Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha, 4.6.2004]
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, SRNCOVÁ, Magdaléna : Rozvoj ľudských zdrojov v prihraničných regiónoch SR a ČR (CD). Viera Cibáková, Zoltán Rózsa, Magdaléna Srncová In: Jak úspěšně podnikat v přihraničních regionech jihovýchodní Moravy.IV.medzinárodní konference 2008. 16. 5. 2008 Luhačovice, Česká republika. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. S. 17-20., príl. abstrakt, DVD ISBN 978-80-7314-145-5.
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, SRNCOVÁ, Magdaléna : Budovanie strategických partnerstiev v odvetví cestovného ruchu (CD). Viera Cibáková, Zoltán Rózsa, Magdaléna Srncová In: Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Sborník z V. medzinárodní konference, Hodonín 23. ledna 2009. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. S. 29-31 ISBN 978-80-7314-162-2.
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán : Marketingový audit – nástroj zvyšovania výkonu organizácií služieb verejného sektora. Zoltán Rózsa In: Veřejné politiky a jejich účinnost – determinanty racionálnosti řízení ve veřejnem sektoru. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie, 24.-25. ledna 2008. Brno : Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, 2008 ISBN 978-80-7399-345-0.
 • FILIP, Stanislav, TÁNCOŠOVÁ, Judita, RÓZSA, Zoltán : The Risk Management of the Possible Emergence of Incidents in Discrict Territories, the Basic Precondition for Citizens Security Management.School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic (CD). Stanislav Filip, Judita Táncošová, Zoltán Rózsa In: Bezpeka žittedijaľnosti ljudini – osvita, nauka, praktika BŽDL 2009. Vosma mižnarodna naukovo-metodična konferencija 21. – 22. pravnja 2009. Odesa : Odeskij nacionalnij morskyj universitet, 2009 ISBN 5-7399-0084-0.
 • RÓZSA, Zoltán : Adaptation of the servqual scale in SEMPA Bratislava. Zoltán Rózsa In: Menadžment 2010. Međunarodna naučna konferencija. Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment, 2010. S. 24-32 ISBN 978-86-84909-69-7.
 • RÓZSA, Zoltán : Public private partnerships in tourism in boundary regions. Zoltán Rózsa In: Transkordonne spivrobitnictvo jak važliva skladova evrointegracijnich procesiv Ukrajini. Materiali mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji, Černivci 6. – 7. 5. 2010. Černivci : Černiveckij torgoveľno-ekonomičnij institut, 2010. S. 296-299.
 • RÓZSA, Zoltán : SMEs pricing strategies during a recession. Zoltán Rózsa In: XII. nemzetközi tudományos napok. Fenntarthaó versenyképesség válság idjén, Gyöngyös 25. – 26. 3. 2010. Gyöngyös : Károly Róbert Föiskola, 2010. S. 604-607 ISBN 978-963-9941-09-0.
 • RÓZSA, Zoltán, FILIP, Stanislav : Strengtheninng cooperation in the field of regional economic development and planning in metropolitan region of Vienna and Bratislava. Zoltán Rózsa, Stanislav Filip In: Formuvannaja merež prikordonnogo spivrobitnictva Ukrajini 12-13 travnja. Černivci, 2011. S. 215-216.
 • ROSIČOVÁ, Jana, RÓZSA, Zoltán : Management processes in public management. Jana Rosičová, Zoltán Rózsa In: Informacijni technologii ekonomika ta pravo: stan ta perspektivi rozvitku (ITEL-2012). Černivci : Bukovinskij universitet, 28.-31. berezija 2012. S. 5-6 ISBN 978-617-614-028-3.
 • RÓZSOVÁ, Monika, RÓZSA, Zoltán : The possibilities of applying crisis management in small and medium enterprises. Monika Rózsová, Zoltán Rózsa In: Informacijni technologii ekonomika ta pravo: stan ta perspektivi rozvitku (ITEL-2012). Černivci : Bukovinskij universitet, 28.-31. berezija 2012. S. 87-88 ISBN 978-617-614-028-3.
 • FILIP, Stanislav, RÓZSA, Zoltán : Knowledge Cooperation in Metropolitan Region Vienna-Bratislava. Stanislav Filip, Zoltán Rózsa In: Menadžment 2012. Međunarodna naučna konferencija, Mladenovac 20. – 21. april 2012. Mladenovac : Fakultet za poslovno industrijski menadžment, 2012. S. 201-206 ISBN 978-86-84909-74-1.

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • RÓZSA, Zoltán : Tvorba marketingového informačného systému v organizáciách verejného sektora. Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 22. november 2007. Bratislava : Merkury, 2008. S. 146-152. ISBN 978-80-89143-64-1.
 • RÓZSA, Zoltán : Výhody a riziká projektov partnerstva verejného a súkromného sektora. Zoltán Rózsa In: „Management Challenges in the 21st Century“. Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2009. S. 90-93 ISBN 978-80-89306-05-3.
 • RÓZSA, Zoltán : Stratégia tvorby cien (CD). Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Vzdelanosť – efektívna verejná správa – podnikanie v regiónoch. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava 19. novembra 2009. Bratislava : VŠEMvs, 2009. S. 270-274 ISBN 978-80-970272-1-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Nové úlohy vysokých škôl v znalostných ekonomikách ( v tlači ). Zoltán Rózsa In: Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych službách. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 22. – 23. 10. 2009 v hoteli Argo vo Veľkej Lomnici. Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2009.
 • RÓZSA, Zoltán : Interné hodnotenie kvality vysokej školy. Zoltán Rózsa In: Verejná správa – služba občanovi. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 29. apríla 2010. Bratislava : VŠEMvs, 2010. S. 212-217 ISBN 979-80-970272-3-2.
 • RÓZSA, Zoltán : Analýza spoľahlivosti multiatributívnych prístupov k meraniu kvality (CD). Zoltán Rózsa In: Diagnostika podniku, controling a logistika. Zborník prednášok a príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina 21. – 22. apríla 2010. Žilina : Žilinská univerzita, 2010. S. 329-332 ISBN 978-80-554-0175-1.
 • RÓZSA, Zoltán : Výhody a nevýhody realizácie vysokoškolských programov dištančného vzdelávania pre pracovníkov verejnej správy. Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Komunálna reforma – spravovanie a manažovanie – trendy vo verejnom živote – regionálny rozvoj. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 25. novembra 2010. Bratislava : crr.sk, 2010. S. 571-579 ISBN 978-80-970495-4-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Vplyv nepeňažných nákladov na rozhodovanie zákazníka o nákupe. Zoltán Rózsa In: Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Zborník recenzovaných príspevkov. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. S. 178-181.
 • RÓZSA, Zoltán, ONDRÁŠKOVÁ, Viera : Využiteľnosť študijných textov VŠEMvs pre dištančné štúdium v programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch. Zoltán Rózsa, Viera Ondrášková In: Tvorba textov pre dištančné štúdium. Zborník príspevkov z vedeckého seminára, Bratislava 27. 1. 2011. Bratislava : crr.sk, 2011. S. 11-21 ISBN 978-80-8137-000-7.
 • RÓZSA, Zoltán, FILIP, Stanislav, TOKÁROVÁ, Mária : Vyučovanie marketingového výskumu v e-learmingovom prostredí Collaborize Classroom (CD). Zoltán Rózsa, Stanislav Filip, Mária Tokárová In: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 28. apríla 2011. Bratislava : crr.sk, 2011. S. 311-320 ISBN 978-80-8137-001-4.
 • RÓZSA, Zoltán, ONDRÁŠKOVÁ, Viera : Vplyv detašovaných pracovísk vysokej školy na peňažné a nepeňažné náklady študentov. Zoltán Rózsa, Viera Ondrášková In: Inovácie – podnikanie – spoločnosť No. 4. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej 29. a 29. apríla 2011 v Levoči. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2011. S. 99-104 ISBN 978-80-89372-29-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Analýza štruktúry študijného programu Verejná správa na VŠEMvs v Bratislave. Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Verejná sféra – rozvojové trendy – manažment a podnikanie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 10. novembra 2011. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu pre VŠEMvs Bratislava, 2011. S. 439-451 ISBN 978-80-970802-1-1.
 • RÓZSA, Zoltán : Medzisektorové partnerstvá v komunitnom a regionálnom rozvoji. Zoltán Rózsa In: Hybné sily rozvoja regiónov. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 26. apríla 2012. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. S. 249-252 ISBN 978-80-89600-00-7.
 • RÓZSA, Zoltán : Využiteľnosť elektronických kníh vo výučbe manažérsky a ekonomicky zameraných predmetov. Zoltán Rózsa In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Zborník príspevkov z vedeckého seminára, Komárno 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. S. 131-137 ISBN 978-80-8122-025-8.
 • RÓZSA, Zoltán, FILIP, Stanislav : Twinregión – projekt znalostnej spolupráce v metropolitnom regióne Viedeň -Bratislava. Zoltán Rózsa, Stanislav Filip In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. novembra 2012. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. S. 352-360 ISBN 978-80-89600-07-6.

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

 • RÓZSA, Zoltán : Marketingový audit v malých a stredných podnikoch. Zoltán Rózsa . Trenčín : Inštitút aplikovaného  manažmentu, 2012. 110 s. ISBN 978-80-89600-12-0.

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

 • RÓZSA, Zoltán : Nákup a predaj v malých a stredných obchodných podnikoch. Zoltán Rózsa. In: Obchodné podnikanie. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. s. 67-92. ISBN: 978-80-8122-041-8

BCI - Skriptá a učebné texty

 • CIBÁKOVÁ, Viera, CIBÁK, Ľuboš, RÓZSA, Zoltán : Marketing služieb v organizáciach verejného sektora. Viera Cibáková, Ľuboš Cibák, Zoltán Rózsa . Bratislava : Merkury, 2007. 262 s. ISBN 978-80-89143-57-3.
 • RÓZSA, Zoltán : Marketing research – course book for ERASMUS program students. Zoltán Rózsa . Bratislava : crr.sk, 2011. 67 s. ISBN 978-80-9704-957-7.

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor vedeckého zborníka. Zoltán Rózsa In: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a v Českej republike. Vedecký zborník. Bratislava : crr.sk, 2011. 150 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor výskumnej štúdie. Zoltán Rózsa In: Benchmarking slovenských miest Trendy 2004 – 2010 1. vyd.. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. 85 s. ISBN 978-80-89600-05-2.
 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor. Zoltán Rózsa In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. 521 s. ISBN 978-80-8122-025-8.
 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor. Zoltán Rózsa In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník abstraktov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. 95 s. ISBN 978-80-8122-026-5.
 • RÓZSA, Zoltán: Recenzia monografie The Great Global Crisis and Family Finance In: Acta Oeconomica Universitatis Seleye: Vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-6581. Roč. 2. č. 1 (2013) s. 231 – 233.

GII - Rôzne publikácie a dokumenty

Oponentské posudky dizertačné práce