Príspevky od Zoltán Rózsa

Ovládnutí a převzetí firem

Otázky fúzí a převzetí obchodních společností patří k nejzajímavějším problémům ekonomické praxe. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemísťování výrob z jednoho regionu do druhého nebo z jedné země do jiné. Často se stávají také politickým problémem. Tato kniha se na problematiku fúzí […]

Verejná politika a regionálny rozvoj

Verejná politika a regionálny rozvoj Monografia mapuje inštitucionálny rámec a implementované ciele vybraných verejných politík v rámci vládnej politiky v podmienkach regionálneho rozvoja a následne, prostredníctvom komparačných štúdií v segmentoch čiastkových verejných politík SR a ČR, identifikuje možné rozvojové príležitosti a ohrozenia na príklade zvolených regiónov a v kontexte „dobrej praxe“.

Marketing – výklad pojmov

Marketing – výklad pojmov Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Výber hesiel, ako aj ich spracovanie autori pri samotnej tvorbe diela priebežne konzultovali s mnohými odborníkmi z teórie a praxe. Pojmy, ktoré tvoria obsah jednotlivých častí diela – Marketing (1), Marketingové nástroje/Marketingový mix (2), […]

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve, s výrobnými faktormi podniku, s druhmi podnikových činností od nákupu cez výrobu a predaj vrátane inovačných procesov, s […]

Audit marketingu a cien

Audit marketingu a cien Vo všeobecnosti možno audit marketingu definovať ako mnohostranné skúmanie a ucelené kvalifikované hodnotenie podniku marketingu podniku s jednoznačným záverom z hľadiska účelu, na ktorý sa objednáva. Na rozdiel od auditu účtovnej závierky , ktorý sa obmedzuje len na strohé konštatovanie, či je, poprípade nie je možné potvrdiť jej správnosť, výsledkom marketingového auditu je vymedzenie […]

Marketing služieb – učebnica

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb. Kým základné potreby sa uspokojujú predovšetkým hmotnými statkami, služby participujú najmä na uspokojovaní druhotných potrieb. Publikácia Marketing služieb – učebnica má osloviť predovšetkým študentov, ktorí sa na profesionálnu marketingovú dráhu pripravujú, […]

Učiteľ, kňaz a politik…

Nie, neobávajte sa, že sa idem zvrhnúť k rozprávaniu takých tých klasických vtipov. Ale spomínané profesie dnes použijem kvôli niekoľkým charakteristickým črtám. Rád by som Vám totiž povedal niečo o ideálnom učiteľovi. Keď sa verejnosť baví o školstve a jeho kvalite, nedá sa obísť ani kvalita vyučujúcich. Tá je dôležitejšia ako interaktívna tabuľa a nedá sa kúpiť za eurofondy. Každý […]

Ako vyrobiť nezamestnaného lacnejšie a drahšie – manuál pre politikov, ktorí radi šetria na nesprávnych miestach.

V posledných dňoch som si prečítal v spravodajstve opäť jednu z málo potešujúcich správ. Niektorí učitelia pokračujú v štrajku, tentokrát tí vysokoškolskí. Odmietajú učiť a preberajú štafetu po základných a stredných školách. Reakcia kompetentných je: „na kieho Boha teraz štrajkujú“ a učitelia to presne tak ani za toho Boha nevzdali, čím vyvolali ešte väčší záujem verejnosti o školstvo. Štrajk sa mnohí pedagógovia […]

Mladým dáme najviac, keď im opäť dáme prísnych učiteľov

Moji študenti sa teraz doširoka usmievajú. Rózsa napísal niečo také? Ten Rózsa, ktorý príde vysmiaty na každú hodinu so svojimi prezentáciami a svojim, pomerne jemným hlasom so stálym úsmevom v pozadí bude riešiť Kotlera či Smitha? Moji študenti ma poznajú. Smejem sa stále. Takmer ako na tej bilbordovej fotke. Je to príjemnejšie a aj zábavnejšie, keď vám niečo […]