Články

Ovládnutí a převzetí firem

Otázky fúzí a převzetí obchodních společností patří k nejzajímavějším problémům ekonomické praxe. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemísťování výrob z jednoho regionu do druhého nebo z jedné země do jiné. Často se stávají také politickým problémem.

Tato kniha se na problematiku fúzí a převzetí podniků nedívá z hlediska firemních financí nebo korporátních strategií, ale spíše jako na problém, jak najít správnou cenu aktiv, a především jako na problém ekonomických rozhodovacích procesů, které jsou neustále ovlivňovány mnoha faktory. Přitom některé z těchto faktorů jsou racionální a nesporné, měřitelné a kvantifikovatelné. Většina z nich ale patří do oblasti lidské psychiky. Jde o emoce, přání, tužby, egoismy a touhu po slávě, sentiment, atd. Tedy o aspekty neměřitelné, které nelze kvantifikovat ani odhadovat.

Fúzie a akvizície sú typickým sprievodným javom globalizačných procesov. Teoretické a praktické poznatky v oblasti fúzií a akvizícií existujú predovšetkým vo forme štúdií zahraničných vedeckých tímov.  Predkladaná vedecká monografia  je preto v českom prostredí vítaným a aktuálnym príspevkom k problematike, keďže vypovedacia schopnosť všeobecne koncipovaných modelov je v konečnom dôsledku ovplyvnená i špecifikami jednotlivých trhov a ich aplikovateľnosti vo vzťahu k platnej legislatíve.

Autor rozdelil publikáciu na päť nosných kapitol. Každá kapitola je ukončená zhrnutím. Súčasťou monografie je predhovor, doslov, zoznam použitej literatúry a zhrnutie v anglickom jazyku.

Prvá kapitola s názvom Ekonomie je věda. „Ekonomika je realita. A mnohdy spolu nemají příliš společného“ tvorí úvod do problematiky fúzií a akvizícií. Autor v nej na viacerých vhodne zvolených príkladoch konkrétneho konania jednotlivcov vysvetľuje, že aj na prvý pohľad racionálne rozhodnutia sú vlastne výrazne ovplyvnené ľudskými charakteristikami a preto v skutočnosti iracionálne.

Druhá kapitola s názvom „Cena, hodnota a užitek“ prehľadne, jasne a zrozumiteľne nadväzuje na prvú kapitolu. Autor v nej popisuje dôsledky obmedzenej racionality jednotlivca na trh, a to nielen vo všeobecnosti, ale aj v prípade stanovenia správnej ceny resp. výberu správnej metódy ocenenia podniku v rámci akvizície alebo fúzie.

Tretia kapitola s názvom „Fúze a akvizice z pohledu teorie“ je exkurziou do histórie fúzií a akvizícií. Autor v nej na základe historického vývoja analyzuje dôvody, ktoré viedli/vedú k fúziam podnikov a typy fúzií a akvizícií. Kapitola je vhodne uzatvorená pojednaním o nepriateľských prevzatiach.

Štvrtá kapitola s názvom „Právní rámec fúzi a akvizic v českém prostředí“ dáva problematiku domácich a cezhraničných fúzií a akvizícií do kontextu s platnou legislatívou v českom prostredí.

Piata kapitola „Krása nepřátelských převzetí“ ďalej rozširuje tretiu kapitolu a uzatvára monografiu analýzou konkrétnych prípadov nepriateľských prevzatí firiem, a to ako v medzinárodnom, tak aj v českom prostredí.

K predkladanej vedeckej monografii mám iba jednu drobnú pripomienku. Autor na strane 1 monografie uvádza, že „Ekonomie … ctí taková elementární fakta, jako že jedna plus jedna jsou dvě“.  V skutočnosti, toto prirovnanie platí iba preto, že sme zvyknutí vnímať svet okolo seba tak, ako sme naučení. Z čisto matematického pohľadu na vec sa jedna plus jedna môže celkom kľudne rovnať čomukoľvek na čom sa dohodneme. Uvedená pripomienka však nijako neznižuje kvalitu monografie a uvádzam ju iba z dôvodu,  že sa toto  tvrdenie nachádza v kapitole opisujúcej iracionalitu rozhodovania spôsobenú práve tým, ako vnímame svet okolo seba.

Záverom si dovoľujem oceniť, že autorovi monografie sa na české či slovenské pomery celkom netypicky podarilo opísať zvolenú problematiku zrozumiteľným spôsobom, a to možno aj nad rámec zámeru autora, keďže zvolené príklady jasne naznačujú dôvody súčasnej hospodárskej krízy.

Monografia