Book

The Great Global Crisis and Family Finance. How to look after your property in a world of catastrophe and ruin

V období poklesu nezamestnanosti a rastu HDP nasledujúcom po integrácii Českej a Slovenskej republiky do európskych štruktúr, reštrukturalizácii bankového sektoru či rozvoji podnikania, mnohí z nás uverili vo vlastnú schopnosť splácať čoraz viac a viac záväzkov. A tak, aj keď v nákupoch na úver v európskom či svetovom meradle nevynikáme, domácnostiam pribúdali ďalšie a ďalšie pôžičky. Následný vývoj a globálna kríza ukázali, že uverili predčasne. Tento prístup k vylepšovaniu rodinných rozpočtov, na rozdiel od rozpočtov verejných, môže fungovať iba veľmi krátku dobu. Následné dopady sú v mnohých prípadoch katastrofálne. Téma udržateľnosti rodinných rozpočtov a dokonca aj budovania budúcej prosperity občanov a ich rodín preto, nadobúda na význame a aktuálnosti nielen.

Ing. Luboš Smrčka, CSc. je ako vysokoškolský pedagóg nepretržite aktívny od roku 2006. Viedol a vedie prednášky a cvičenia z predmetov Podniková ekonomika, Základy podnikového hospodárenia, Osobné a rodinné financie, Rozpočet a spoločnosť spotreby, Zánik podniku. Na tvorbe a zavádzaní spomínaných študijných predmetov sa osobne aktívne podieľal a do týchto oblastí boli orientované aj témy ním realizovaného výskumu. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti autor publikoval vo viacerých vedeckých monografiách, vysokoškolských učebniciach, domácich a zahraničných vedeckých prácach. O ich kvalite a význame svedčí aj skutočnosť, že mnohé z nich boli uverejnené v časopisoch s impact faktorom, resp. sú evidované v uznávaných publikačných databázach. Osobitne možno vyzdvihnúť aj to, že poznatky získané výskumom sú ďalej rozširované množstvom odborných článkov, čo nie je vždy zvykom. Množstvo odkazov a citácií jeho vedecko-výskumnej činnosti opäť publikovaných v renomovaných vedeckých a odborných tituloch a vydavateľstvách, je potom už len logickým dôsledkom svedčiacim o kvalite jeho práce.

Pred tým, ako som pristúpil k recenzii monografie Luboša Smrčku Veľká globálna kríza a rodinné financie s podtitulom Ako sa starať o svoj majetok v čase katastrof a skazy (The Great Global Crisis and Family Finance. How to look after your property in world of catastrophe and ruin) vydanej v roku 2013 vydavateľstvom Melrose books vo Veľkej Británii (ISBN: 978-1907732744) som neodolal spraviť si malý prieskum literatúry publikovanej na autorom zvolenú tému v Českej a Slovenskej republike, ale aj vo Veľkej Británii. Napriek nespochybniteľnej aktuálnosti problematiky som s hrôzou zistil, že v renomovaných českých a slovenských vydavateľstvách (Professional publishing, Grada Publishing, Iura Edition, Computer press) vyšla na túto tému okrem inej publikácie Luboša Smrčku iba jediná kniha, a to autora Jaroslava Kroutila: Domáci rozpočet. Naučte sa v domácnosti správne hospodáriť, vytvárať finančnú rezervu a aktívne sporiť. Súdiac podľa výpisu publikácií z portálu AMAZON.CO.UK je vo Veľkej Británii situácia rozhodne lepšia. Napriek tomu, že publikácií je viac, monografia Luboša Smrčky je jediná aktuálne reflektujúca globálnu krízu.

Recenzovaná monografia má 587 strán a je členená do 9 kapitol. Súčasťou monografie je poďakovanie autora za podporu, venované pracovníkom St. Edmund Hall, Oxford University, UK, predslov autora k anglickému vydaniu, zoznam použitej literatúry, slovník základných pojmov, ako charakteristická časť monografií a správne odpovede ku krátkym testom uvádzaným za každou z kapitol. Monografia je výstupom z výskumu realizovaného na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe s podporou Technologickej agentúry Českej republiky (TD010093, projekt P403/11/0002).

Cieľom predloženej monografie je nájsť odpoveď na 2 výskumné otázky: Čo presne viedlo ku kríze 2008 – 2012? a Aké boli praktické implikácie krízy na rodinné rozpočty? Zároveň autor formuloval aj alternatívne hypotézy: 1. Za krízu môžu chyby v organizácii spoločnosti, 2. Kríza je výsledkom mnohých okolností a neúspechov v kontrolných mechanizmoch, zlý úsudok alebo trestná činnosť.

V prvej kapitole s názvom “Odkiaľ vo všeobecnosti pochádza rodinné bohatstvo a blahobyt a ako vzniká? (Where Does Family Wealth and Wealth Generally Come from and How Is It Born?) ss. 1 – 106 autor vhodne uvádza čitateľa do problematiky vytýčenej otázkou z jej názvu. Zaoberá sa tak prácou, ako základnou ekonomickou kategóriou a jej rôznymi často nie veľmi populárnymi formami (podnikanie, špekulácie). Zdôrazňuje, že “vznik bohatstva nie je viazaný na vzdelanie alebo dokonca konkrétne definovateľné schopnosti, ale je skôr výsledkom prístupu.” Kapitola je vhodne doplnená príkladmi zo života zahraničných (Bill Gates, Warren Buffett, Sheldon Adelson,…) a domácich miliardárov (Peter Kellner, Andrej Babiš, Pavel Tykač …) a uzatvára ju pojednanie o psychológii bohatstva a chudoby.

Druhú kapitolu “Ľudské správanie. Podmienky podmieňujúce vznik a rast bohatstva. (Human Behaviour: The Crucial Limit to the Creation and Increase of Wealth)”, ss. 107 – 167 autor uvádza citátom podľa ktorého je “každý z nás strojcom (autorom) svojho osudu (šťastia)”. Autor v kapitole klasifikuje finančné ciele osôb a rodín a upozorňuje na sociálne dôsledky nedbalého prístupu k finančnému plánovaniu znásobené nepriaznivými demografickými trendmi (predĺženie post-produktívneho veku, znižujúca sa pôrodnosť). V tejto časti ponúka nástroje pre formuláciu rodinnej stratégie a taktiky vo finančných otázkach, nástroje analýzy príjmov a výdavkov. Osobitne podnetným sa javí návrh postupu, ako budovať rodinné bohatstvo, a to riadením spotreby (zmenou nákupného správania – úspory začínajú od krabičky cigariet alebo poplatkov za parkovanie) a investíciami (každý zbytočný výdavok je  predsa stratená investícia a nádej na budúci výnos – akcie ČEZ).

Tretia kapitola “Rodina v dlhu: úvery. (Family in Debt: Loans)”, ss. 168 – 276 prezentuje vývoj názorov na dlh a úrok v závislosti na období vývoja ľudskej spoločnosti a náboženstva. Analyzuje príčiny a dôsledky krízy (demografickej, dôchodkovej a dôvery) a prináša zásadnú kritiku dlhu a úroku. V závere upozorňuje na najväčšie nebezpečenstvo rodinných financií, ktoré podľa autora pochádza z úverov na kreditných kartách, nebankových inštitúcií a záložní.

V štvrtej kapitole “Úvery a postavenie veriteľa (Lending and the Position of the Lender)”, ss. 278 – 298 autor ponúka opačný pohľad na úver, t.j. ako na možnú investíciu a klasifikuje možnosti zabezpečenia poskytnutých úverov z pohľadu ich výhod a nevýhod.

Piata kapitola, ako už z názvu vyplýva, upozorňuje na “Hrozby a riziká: nové fenomény našej doby (Threats and Risks: New Phenomena of our Time)”, ss. 299 – 357. Autor ich nielen pripomína, ale ponúka čitateľovi aj návod, ako sa s nimi vysporiadať. Dôležitým poučením z tejto časti je, že sa sporiteľ nesmie báť hodnotiť svoje vlastné rozhodnutia a meniť ich, ak sa ukážu byť problematické.

Šiesta kapitola s názvom “Rodinné financie, ako ekonomický a morálny problém (Family Finance as an Economic and Moral Problem)”, ss. 358 – 379 poukazuje, zdôrazňuje a pripomína (nielen politikom), že podporovanie rastu HDP spotrebou rodín financovanou na dlh nie je dlhodobo udržateľné.

V siedmej kapitole “Tradícia rodinných rozpočtov (Tradition of Family Budgets)”, ss. 380 – 405 autor dokumentuje vývoj názorov na rodinné rozpočty v období od prvej Československej republiky až do dnešných dní.

Ôsma kapitola “Pozadie vzniku a rastu bohatstva: Trhy, ich rozdelenie a charakteristiky (Background to the Origin and Growth of Wealth: Markets, their Division and Characteristics) “, ss. 406 – 440 orientuje investora v prostredí trhov (kapitálových a akciových) a zoznamuje ho s ich etikou. Na príklade akcií už spomínaného ČEZu ilustruje vplyv politikov a vládnej regulácie na hodnotu akcií.

Deviata kapitola “Ako investovať peniaze? Investing Money: How Should One Go about It?”, ss. 441 – 517 logicky uzatvára recenzovanú monografiu praktickým návodom pre investora.

Zoznam použitej literatúry obsahuje 23 odkazov na prevažne zahraničné publikácie.

Za prínos pre vedu možno označiť predovšetkým zhrnutie poznatkov a ich uvedenie do kontextu historického vývoja, a to v rozsahu, ktorý doposiaľ nebol publikovaný v domácej, ale aj zahraničnej literatúre.

Za prínos pre prax možno označiť konkrétne odporúčania pre rodinné rozpočty, ale aj prístup autora, ktorým sa mu podarilo zorientovať aj neskúseného čitateľa v relatívne zložitej problematike mnohých makroekokonomických javov a ich dôsledkov.

K recenzovanej monografii je možné mať iba jednu pripomienku. Je príliš rozsiahla a podrobná. To však svedčí o autorových vynikajúcich teoretických a praktických znalostiach problematiky, ako aj o jeho vynikajúcej orientácii v ich historických súvislostiach. Značný rozsah monografie sa tak nestal bezúčelným, ale slúžil “zasväteniu” – podrobnému, dôkladnému a dôvernému oboznámeniu neskúseného čitateľa s problematikou.

Monografia

 

0 Príspevky

Zapojte sa do diskusie!

Váš názor ma zaujíma!
Tak neváhajte a napíšte mi ho do komentára!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *