Životopis


 • Priezvisko, meno, tituly: Zoltán Rózsa, doc. PhDr., PhD.
 • Dátum narodenia: 22.8.1971
 • Adresa: Jesenského 2, 911 01 Trenčín
 • E-mail: zoltan@rozsa.sk
 • Tel.č: +421 903 222 111


Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  • 2003: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Manažment, špecializácia: marketing.
  • 2006: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Podnikový manažment.
 • 2009: Titul docent: Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 3.3.15 Manažment.

Funkcie vedúceho zamestnanca vysokej školy

  • 2004-2007: Kvestor,Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
  • 2007-2013: Prorektor pre kvalitu a podnikateľské aktivity, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
  • 2008-2011: Vedúci Katedry manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
  • 2011 – 2016: Vedúci Katedry marketingu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 
  • 2015- 2017: Prorektor pre regióny, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
 • 2016-2018: Vedúci Katedry manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Pedagogická činnosť

  • 2003-2006: Fakulta managementu, Univerzity Komenského v Bratislave: Marketingový audit.
  • 2004 – doteraz: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Marketing, Regionálny a mestský marketing, Manažment projektov, Marketing manažment turizmu, Seminár k záverečným prácam.
 • 2011-2012: Vysoká škola obchodní v Praze: Marketing.

Garancie študijných programov

 • 2016: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, názov študijného programu: Ekonomika a manažment verejných služieb,číslo a názov študijného odboru: (3.3.23) Verejná ekonomika a služby, stupeň VŠ štúdia: 1.

Vedené dizertačné práce

  • 2010: Mgr. Mikuláš Čandík: Riadenie kvality v zdravotníckom zariadení ako zdroj konkurenčnej výhody. Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove.
  • 2012: PhDr. Ivana Kerestúrová: Návrh public relations v marketingovej komunikácii pri rozvoji konkurencieschopnosti vysokoškolskej vzdelávacej organizácie v podmienkach Košického samosprávneho kraja. Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove.
  • 2014: Ing. Jaroslav Dodecký: Špecifický model marketingového mixu mestského marketingu v praxi miest Prešovského regiónu. Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove.
  • 2015: PaedDr. Milan Černaj: Identifikácia a analýza problémových oblastí organizácií tretieho sektora a marketingové možnosti ich riešenia. Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove.
  • 2017: Mgr. Tomáš Bumbál: Analytický pohľad na nové distribučné modely digitálneho obsahu a ich využitia v prostredí slovenských vysokých škôl. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Ing. Iveta Bubeníková: Výskum profilu zákazníkov v marketingovom manažmente vysokých škôl. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyžiadané prednášky

Projekty získané na financovanie výskumu a vývoja

  • 2003-2005: Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr. Registračné číslo projektu: 1/0475/03-A. Riešiteľ.
  • 2010-2012: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v slovenskej a českej republike. Číslo projektu: 9/10. Riešiteľ.
  • 2011-2013: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Analýza vývoja a stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja. Číslo projektu: 7/2011. Riešiteľ.
 • 2013-2015: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta. Číslo projektu: 6/2013. Riešiteľ.

Projekty výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej alebo spoločenskej praxi

  • 2006-2007: Európsky sociálny fond. Zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte. IMTS 13120110078, evidenčné číslo: DP103/05-I/32-2.1. Vedúci projektu.
 • 2010-2012: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava. Vedúci projektu.

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

  • 2005- doteraz: Vedecká rada Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  • 2011- 2012: Člen odbornej pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre oblasť komunálnej reformy
  • 2014 – 2016: Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR 
 • 2016 – doteraz: Odborová komisia doktorandského štúdia Fakulty manažmentu PU v Prešove

Publikačná činnosť

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • RÓZSA, Zoltán : Manažment projektov vo verejnom sektore. Zoltán Rózsa . Bratislava : 228, 2008. 107 s. ISBN 978-80-969856-0-9.
 • VIESTOVÁ, Kristína; RÓZSA, Zoltán; SCHURMANN, Helena Maria; ŠTOFILOVÁ, Jana; KERESTÚROVÁ, Ivana: Marketing : výklad pojmov. 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – 181 s. – ISBN 978-80-8168-136-3.

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, CIBÁK, Ľuboš : Marketing služieb. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-210-8.
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, CIBÁK, Ľuboš : Marketing služieb. Bratislava: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2014 – 399 s. – ISBN 978-80-89600-22-9.

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • RÓZSA, Zoltán: Assessment of Perceived Quality of SEMPA Educational Services In: The 7th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings : September 19-21, 2013, Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. – ISBN 978-80-86175-87-4. – S. 1221-1228 [online: http://msed.vse.cz/files/2013/74-Rozsa-Zoltan-paper.pdf]
 • MURA, Ladislav – RÓZSA, Zoltán: The Impact of Networking on the Innovation Performance of SMEs In: The 7th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings : September 19-21, 2013, Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. – ISBN 978-80-86175-87-4. – S. 1036-1042 [online: http://msed.vse.cz/files/2013/6-Mura-Ladislav-paper.pdf].
 • RÓZSA, Zoltán – RÓZSOVÁ, Monika: Blended and “pure” eLearning concepts in managers’ education In: The 8th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings : September 11–13, 2014  Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. – ISBN 978-80-87990-02-5. – S. 1273-1281 [online: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/257-Rozsa-Zoltan-paper.pdf].
 • RAHMAN, Ashiqur – BELAS, Jaroslav – ROZSA, Zoltan – KLIESTIK Tomas: Does bank ownership affect relationship lending: A developing country perspective In: JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, Vol. 10, No 1, 2017, [elektronický zdroj]. – ISSN: 2306-3483. [online: http://www.jois.eu/?328,en_does-bank-ownership-affect-relationship-lending-a-developing-country-perspective].
 • RAHMAN, Ashiqur, ROZSA, Zoltan, KOZUBIKOVA, Ludmila, & CEPEL, Martin (2017). Determinants of loan maturity in small business lending. Journal of International Studies, 10(2), 104- 118. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/7 [online: http://www.jois.eu/?335,en_determinants-of-loan-maturity-in-small-business-lending].
 • NGUYEN, Thi Anh Nhu, ROZSA, Zoltan, BELAS, Jaroslav, & BELASOVA, Ludmila (2017). The effects of perceived and actual financial knowledge on regular personal savings: Case of Vietnam. Journal of International Studies, 10(2), 278-291. doi:10.14254/2071-8330.2017/10- 2/19 [online: http://www.jois.eu/?347,en_the-effects-of-perceived-and-actual-financial-knowledge-on-regular-personal-savings-case-of-vietnam].
 • KOISOVA, Eva, HABANIK, Jozef, VIRGLEROVA, Zuzana, ROZSA, Zoltan (2017). SMEs financing as an Important factor of business environment in Slovak Republic regions. Montenegrin Journal Of Economics, 13(2),129-140. doi:10.14254/1800-5845/2017.13-2.8  [online:http://www.repec.mnje.com/mje/2017/v13-n02/mje_2017_v13-n02-a18.pdf].
 • RAJNOHA, Rastislav, MERKOVÁ, Martina, DOBROVIČ, Ján, RÓZSA, Zoltán (2018). Business Performance Management and FDI: Key Differences between foreign and domestic-owned Firms – a Case of Slovakia In: Journal of Business Economics and Management. – ISSN 1611-1699, Vol. 19, no. 1 (2018), p. 88-108. [online:http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/19871/9366].
 • RAJNOHA, Rastislav, GÁLOVÁ, Kateřina, RÓZSA, Zoltán (2018). Measurement of Impact of Selected Industrial Engineering Practices on Companies’ Economic Performance In: Engineering Economics. – ISSN 1392-2785, Vol. 29, no. 2 (2018), p. 176-187. [online:https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/1538/1205].
 • ÇERA, Gentjan, CEPEL, Martin, ZAKUTNA, Sandra, ROZSA, Zoltan (2018). Gender differences in perception of the university education quality as applied to entrepreneurial intention. Journal of International Studies, 11(3), 147-160. doi:10.14254/2071- 8330.2018/11-3/13 [online:http://www.jois.eu/files/13_591_Çera%20et%20al.pdf].

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • RÓZSA, Zoltán : Restriction of Impacts of Non-Systemic Preparation of PPP Projects. Zoltán Rózsa. In: Naukovi zapiski, 2010, No. 1, s. 120-124.
 • NAUMOV, Olexander, GRYSHOVA, Inna, RÔZSA, Zoltán (2018). Leadership in Energy Efficiency of Agro-industrial Production: Regional Aspects. In: Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. – Cham : Springer International Publishing AG, 2018. – ISBN 978-3-319-74215-1, S. 579-590.

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • RÓZSA, Zoltán : Trendy vo vývoji marketingového prostredia organizácii. Zoltán Rózsa, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Hronský Beňadik In: Mladý ekonóm. Vybrané problémy vstupu Slovenska do Európskej únie. Hronský Beňadik : NETRI, 2004. s. 104-109. ISBN 80-968904-3-3. [Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Hronský Beňadik]
 • RÓZSA, Zoltán : Charakteristické črty súčasného trhového prostredia. Zoltán Rósa In: Marketing manažment I.: vybrané trendy rozvoja.1. vyd.. Bratislava : Trendy, 2003. S. 13-15 ISBN 80-969063-0-5.
 • RÓZSA, Zoltán : Zhromažďovanie informácií a tvorba marketingového informačného systému. Zoltán Rózsa In: Úvod to teórie marketingu. Bratislava : Merkury, 2006. S. 51-62 ISBN 80-89143-23-7.
 • RÓZSA, Zoltán : Ako určiť správnu cenu. Zoltán Rózsa In: Marketing Manažment II.: ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať.1. vyd.. Bratislava : 228, 2007. S. 239-250 ISBN 978-80-969856-1-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Marketingový audit – nástroj zvyšovania marketingovej výkonnosti organizácie. Zoltán Rózsa In: Marketing manažment II.: ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať.1. vyd.. Bratislava : 228, 2007. S. 303-317 ISBN 978-80-969856-1-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Zhromažďovanie informácií a tvorba marketingového informačného systému. Zoltán Rózsa In: Základy marketingu.l. vyd.. Bratislava : 228, 2007. S. 57-66 ISBN 978-80-969588-3-2.
 • RÓZSA, Zoltán : Audit výkonnosti marketingových funkcií a systémov. Zoltán Rózsa In: Audit marketingu a cien. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. S. 57-64 ISBN 80-8078-116-8.
 • RÓZSA, Zoltán : Metodika postupu hodnotenia Public-Private Partnerships projektov. Zoltán Rózsa In: Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 23. apríla 2009. Bratislava : VŠEMvs, 2009. S. 120-125 ISBN 978-80-89143-92-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Audit marketingu cien. Zoltán Rózsa In: Ceny v marketingu. 1. vyd.. Bratislava : Elita, 2009. S. 147-150 ISBN 978-80-970135-0-9.
 • RÓZSA, Zoltán : Tvorba cien v obchodnom podnikaní. Zoltán Rózsa In: Ceny v marketingu. 1. vyd.. Bratislava : Elita, 2009. S. 185-196 ISBN 978-80-970135-0-9.
 • RÓZSA, Zoltán : Nákup v podniku. Zoltán Rózsa In: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Iura Edition, 2010. S. 197-204 ISBN 978-80-8078-317-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Predaj v podniku. Zoltán Rózsa In: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Iura Edition, 2010. S. 218-229 ISBN 978-80-8078-317-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Špecifické produkty sietí ziskových a neziskových organizácií. Zoltán Rózsa In: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a v Českej republike. Vedecký zborník. Bratislava : crr.sk, 2011. S. 81-87 ISBN 978-80-970495-6-0.
 • RÓZSA, Zoltán: Mimovládne neziskové organizácie v SR a ich vplyv na regionálny rozvoj. Rózsa Zoltán In: Verejná politika a regionálny rozvoj. Viera Cibáková, Ivan Malý a kolektív. – 1.vyd. – Bratislava: Iura Edition, 2013. – ISBN 978-80-8078-657-1. S. 84-93

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • RÓZSA, Zoltán : Strategický prístup v marketingovom manažmente malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ. Zoltán Rózsa, Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha, 4.6.2004 In: Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha : VŠE, 2004. S. 170-174 ISBN 80-245-0724-2. [Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha, 4.6.2004]
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, SRNCOVÁ, Magdaléna : Rozvoj ľudských zdrojov v prihraničných regiónoch SR a ČR (CD). Viera Cibáková, Zoltán Rózsa, Magdaléna Srncová In: Jak úspěšně podnikat v přihraničních regionech jihovýchodní Moravy.IV.medzinárodní konference 2008. 16. 5. 2008 Luhačovice, Česká republika. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. S. 17-20., príl. abstrakt, DVD ISBN 978-80-7314-145-5.
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán, SRNCOVÁ, Magdaléna : Budovanie strategických partnerstiev v odvetví cestovného ruchu (CD). Viera Cibáková, Zoltán Rózsa, Magdaléna Srncová In: Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Sborník z V. medzinárodní konference, Hodonín 23. ledna 2009. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. S. 29-31 ISBN 978-80-7314-162-2.
 • CIBÁKOVÁ, Viera, RÓZSA, Zoltán : Marketingový audit – nástroj zvyšovania výkonu organizácií služieb verejného sektora. Zoltán Rózsa In: Veřejné politiky a jejich účinnost – determinanty racionálnosti řízení ve veřejnem sektoru. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie, 24.-25. ledna 2008. Brno : Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, 2008 ISBN 978-80-7399-345-0.
 • FILIP, Stanislav, TÁNCOŠOVÁ, Judita, RÓZSA, Zoltán : The Risk Management of the Possible Emergence of Incidents in Discrict Territories, the Basic Precondition for Citizens Security Management.School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic (CD). Stanislav Filip, Judita Táncošová, Zoltán Rózsa In: Bezpeka žittedijaľnosti ljudini – osvita, nauka, praktika BŽDL 2009. Vosma mižnarodna naukovo-metodična konferencija 21. – 22. pravnja 2009. Odesa : Odeskij nacionalnij morskyj universitet, 2009 ISBN 5-7399-0084-0.
 • RÓZSA, Zoltán : Adaptation of the servqual scale in SEMPA Bratislava. Zoltán Rózsa In: Menadžment 2010. Međunarodna naučna konferencija. Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment, 2010. S. 24-32 ISBN 978-86-84909-69-7.
 • RÓZSA, Zoltán : Public private partnerships in tourism in boundary regions. Zoltán Rózsa In: Transkordonne spivrobitnictvo jak važliva skladova evrointegracijnich procesiv Ukrajini. Materiali mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji, Černivci 6. – 7. 5. 2010. Černivci : Černiveckij torgoveľno-ekonomičnij institut, 2010. S. 296-299.
 • RÓZSA, Zoltán : SMEs pricing strategies during a recession. Zoltán Rózsa In: XII. nemzetközi tudományos napok. Fenntarthaó versenyképesség válság idjén, Gyöngyös 25. – 26. 3. 2010. Gyöngyös : Károly Róbert Föiskola, 2010. S. 604-607 ISBN 978-963-9941-09-0.
 • RÓZSA, Zoltán, FILIP, Stanislav : Strengtheninng cooperation in the field of regional economic development and planning in metropolitan region of Vienna and Bratislava. Zoltán Rózsa, Stanislav Filip In: Formuvannaja merež prikordonnogo spivrobitnictva Ukrajini 12-13 travnja. Černivci, 2011. S. 215-216.
 • ROSIČOVÁ, Jana, RÓZSA, Zoltán : Management processes in public management. Jana Rosičová, Zoltán Rózsa In: Informacijni technologii ekonomika ta pravo: stan ta perspektivi rozvitku (ITEL-2012). Černivci : Bukovinskij universitet, 28.-31. berezija 2012. S. 5-6 ISBN 978-617-614-028-3.
 • RÓZSOVÁ, Monika, RÓZSA, Zoltán : The possibilities of applying crisis management in small and medium enterprises. Monika Rózsová, Zoltán Rózsa In: Informacijni technologii ekonomika ta pravo: stan ta perspektivi rozvitku (ITEL-2012). Černivci : Bukovinskij universitet, 28.-31. berezija 2012. S. 87-88 ISBN 978-617-614-028-3.
 • FILIP, Stanislav, RÓZSA, Zoltán : Knowledge Cooperation in Metropolitan Region Vienna-Bratislava. Stanislav Filip, Zoltán Rózsa In: Menadžment 2012. Međunarodna naučna konferencija, Mladenovac 20. – 21. april 2012. Mladenovac : Fakultet za poslovno industrijski menadžment, 2012. S. 201-206 ISBN 978-86-84909-74-1.

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • RÓZSA, Zoltán : Tvorba marketingového informačného systému v organizáciách verejného sektora. Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 22. november 2007. Bratislava : Merkury, 2008. S. 146-152. ISBN 978-80-89143-64-1.
 • RÓZSA, Zoltán : Výhody a riziká projektov partnerstva verejného a súkromného sektora. Zoltán Rózsa In: „Management Challenges in the 21st Century“. Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2009. S. 90-93 ISBN 978-80-89306-05-3.
 • RÓZSA, Zoltán : Stratégia tvorby cien (CD). Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Vzdelanosť – efektívna verejná správa – podnikanie v regiónoch. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava 19. novembra 2009. Bratislava : VŠEMvs, 2009. S. 270-274 ISBN 978-80-970272-1-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Nové úlohy vysokých škôl v znalostných ekonomikách ( v tlači ). Zoltán Rózsa In: Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych službách. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 22. – 23. 10. 2009 v hoteli Argo vo Veľkej Lomnici. Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2009.
 • RÓZSA, Zoltán : Interné hodnotenie kvality vysokej školy. Zoltán Rózsa In: Verejná správa – služba občanovi. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 29. apríla 2010. Bratislava : VŠEMvs, 2010. S. 212-217 ISBN 979-80-970272-3-2.
 • RÓZSA, Zoltán : Analýza spoľahlivosti multiatributívnych prístupov k meraniu kvality (CD). Zoltán Rózsa In: Diagnostika podniku, controling a logistika. Zborník prednášok a príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina 21. – 22. apríla 2010. Žilina : Žilinská univerzita, 2010. S. 329-332 ISBN 978-80-554-0175-1.
 • RÓZSA, Zoltán : Výhody a nevýhody realizácie vysokoškolských programov dištančného vzdelávania pre pracovníkov verejnej správy. Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Komunálna reforma – spravovanie a manažovanie – trendy vo verejnom živote – regionálny rozvoj. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 25. novembra 2010. Bratislava : crr.sk, 2010. S. 571-579 ISBN 978-80-970495-4-6.
 • RÓZSA, Zoltán : Vplyv nepeňažných nákladov na rozhodovanie zákazníka o nákupe. Zoltán Rózsa In: Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Zborník recenzovaných príspevkov. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. S. 178-181.
 • RÓZSA, Zoltán, ONDRÁŠKOVÁ, Viera : Využiteľnosť študijných textov VŠEMvs pre dištančné štúdium v programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch. Zoltán Rózsa, Viera Ondrášková In: Tvorba textov pre dištančné štúdium. Zborník príspevkov z vedeckého seminára, Bratislava 27. 1. 2011. Bratislava : crr.sk, 2011. S. 11-21 ISBN 978-80-8137-000-7.
 • RÓZSA, Zoltán, FILIP, Stanislav, TOKÁROVÁ, Mária : Vyučovanie marketingového výskumu v e-learmingovom prostredí Collaborize Classroom (CD). Zoltán Rózsa, Stanislav Filip, Mária Tokárová In: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 28. apríla 2011. Bratislava : crr.sk, 2011. S. 311-320 ISBN 978-80-8137-001-4.
 • RÓZSA, Zoltán, ONDRÁŠKOVÁ, Viera : Vplyv detašovaných pracovísk vysokej školy na peňažné a nepeňažné náklady študentov. Zoltán Rózsa, Viera Ondrášková In: Inovácie – podnikanie – spoločnosť No. 4. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej 29. a 29. apríla 2011 v Levoči. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2011. S. 99-104 ISBN 978-80-89372-29-4.
 • RÓZSA, Zoltán : Analýza štruktúry študijného programu Verejná správa na VŠEMvs v Bratislave. Zoltán Rózsa In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Verejná sféra – rozvojové trendy – manažment a podnikanie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 10. novembra 2011. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu pre VŠEMvs Bratislava, 2011. S. 439-451 ISBN 978-80-970802-1-1.
 • RÓZSA, Zoltán : Medzisektorové partnerstvá v komunitnom a regionálnom rozvoji. Zoltán Rózsa In: Hybné sily rozvoja regiónov. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava 26. apríla 2012. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. S. 249-252 ISBN 978-80-89600-00-7.
 • RÓZSA, Zoltán : Využiteľnosť elektronických kníh vo výučbe manažérsky a ekonomicky zameraných predmetov. Zoltán Rózsa In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Zborník príspevkov z vedeckého seminára, Komárno 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. S. 131-137 ISBN 978-80-8122-025-8.
 • RÓZSA, Zoltán, FILIP, Stanislav : Twinregión – projekt znalostnej spolupráce v metropolitnom regióne Viedeň -Bratislava. Zoltán Rózsa, Stanislav Filip In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. novembra 2012. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. S. 352-360 ISBN 978-80-89600-07-6.

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

 • RÓZSA, Zoltán : Marketingový audit v malých a stredných podnikoch. Zoltán Rózsa . Trenčín : Inštitút aplikovaného  manažmentu, 2012. 110 s. ISBN 978-80-89600-12-0.

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

 • RÓZSA, Zoltán : Nákup a predaj v malých a stredných obchodných podnikoch. Zoltán Rózsa. In: Obchodné podnikanie. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. s. 67-92. ISBN: 978-80-8122-041-8

BCI - Skriptá a učebné texty

 • CIBÁKOVÁ, Viera, CIBÁK, Ľuboš, RÓZSA, Zoltán : Marketing služieb v organizáciach verejného sektora. Viera Cibáková, Ľuboš Cibák, Zoltán Rózsa . Bratislava : Merkury, 2007. 262 s. ISBN 978-80-89143-57-3.
 • RÓZSA, Zoltán : Marketing research – course book for ERASMUS program students. Zoltán Rózsa . Bratislava : crr.sk, 2011. 67 s. ISBN 978-80-9704-957-7.

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor vedeckého zborníka. Zoltán Rózsa In: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a v Českej republike. Vedecký zborník. Bratislava : crr.sk, 2011. 150 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor výskumnej štúdie. Zoltán Rózsa In: Benchmarking slovenských miest Trendy 2004 – 2010 1. vyd.. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. 85 s. ISBN 978-80-89600-05-2.
 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor. Zoltán Rózsa In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. 521 s. ISBN 978-80-8122-025-8.
 • RÓZSA, Zoltán : Vedecký redaktor. Zoltán Rózsa In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník abstraktov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. 95 s. ISBN 978-80-8122-026-5.
 • RÓZSA, Zoltán: Recenzia monografie The Great Global Crisis and Family Finance In: Acta Oeconomica Universitatis Seleye: Vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-6581. Roč. 2. č. 1 (2013) s. 231 – 233.

GII - Rôzne publikácie a dokumenty

Oponentské posudky dizertačné práce

Osobné zručnosti


 • Materinský jazyk: slovenský
 • Ďalšie jazyky: anglický
 • Počítačové zručnosti: Word, Excel, Pages, Numbers, Keynote, Photoshop, InDesign, Ilustrator, SAS JMP, WordPress, Moodle, správa počítačových sietí
 • Vodičský preukaz: A, B, C, T

Záľuby


 • Cestovanie
 • Off road
 • Fotografia
 • Knihy
 • Kaviarne

Prihláste sa a budete v obraze!

Vyplňte meno a adresu. Najviac raz za mesiac vám pošlem e-mail plný noviniek.