Články

Marketing služieb – učebnica

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb. Kým základné potreby sa uspokojujú predovšetkým hmotnými statkami, služby participujú najmä na uspokojovaní druhotných potrieb. Publikácia Marketing služieb – učebnica má osloviť predovšetkým študentov, ktorí sa na profesionálnu marketingovú dráhu pripravujú, ale výborne poslúži aj manažérom, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblasti marketingových aktivít.

Ako už bolo v tejto publikácií spomínané, základnými odlišujúcimi znakmi služieb je ich nemateriálna podoba. Kupujúci teda nemá možnosť službu pred kúpou zmyslovo vnímať, o jej skutočných vlastnostiach sa môže presvedčiť výlučne v čase jej bezprostredného poskytovania. Aby poskytovateľ služby presvedčil zákazníka o jej nákupe je nútený predložiť zákazníkovi hmatateľné dôkazy o kvalite služby. Pri tvorbe stratégie predaja služieb je preto nevyhnutné zohľadniť faktory, ktoré najviac ovplyvnia zákazníka a zároveň umožnia odlíšenie služby od iných podobných služieb.

Na tieto problémy zareagovala marketingová teória doplnením nových nástrojov do marketingového mixu:

  • prostredie, pretože zákazník je prítomný poskytnutiu služby, stáva sa jej súčasťou a poskytnutie služby sa vždy odohráva v nejakom konkrétnom prostredí;
  • ľudia, pretože poskytnutie služby, resp. jej kvalita z pohľadu zákazníka závisí na interakcii medzi poskytovateľom (zamestnancom producenta služby) a zákazníkom;
  • procesy, ako odpoveď na snahu znížiť variabilitu poskytnutej služby spôsobenej interakciou medzi zamestnancom a zákazníkom.

Nakoľko v súčasnosti je pomerne ťažké rozlišovať medzi hmotnými a nehmotnými produktami stávajú sa tieto prvky často súčasťou marketingového mixu aj organizácií produkujúcich prevažne hmotné produkty.

Publikácia Marketing služieb – učebnica sa ďalej zameriava na:

  • vplyv vlastností služieb na tvorbu marketingovej stratégie,
  • proces strategického a marketingového plánovania,
  • osobitosti marketingového výskumu,
  • proces segmentácie a analýzy nákupného správania spotrebiteľov,
  • hodnotenie vnímanej kvality služieb,
  • a problematiku marketingového auditu v službách.

Publikácia Marketing služieb – učebnica má osloviť študentov, ktorí sa na profesionálnu marketingovú dráhu pripravujú, manažérov, ktorí profesiu už vykonávajú, ako aj všetkých pracovníkov podnikov služieb, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblasti marketingových aktivít.

 

Marketing služieb

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie, a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb.

Všeobecné pravidlá využívania marketingu služieb si v organizáciách verejného sektora vyžadujú určitú modifikáciu vzhľadom na odlišnosti a špecifiká týkajúce sa vlastností, produkcie a spotreby služieb.