Životopis

Mám 48 rokov a za sebou, okrem dlhoročných skúseností v podnikateľskej sfére, aj 16 rokov pôsobenia vo vysokoškolskom prostredí. Na slovenskej ale aj zahraničnej akademickej pôde som mal možnosť  vyučovať, viesť bakalárske, magisterské a dizertačné práce, či pôsobiť ako vedúci katedry a prorektor. V súčasnosti pôsobím v Trenčíne na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov FSEV TnUAD, ako vysokoškolský učiteľ – docent.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

 • 2003: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Manažment, špecializácia: marketing.
 • 2006: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Podnikový manažment.
 • 2009: Titul docent: Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 3.3.15 Manažment.

Pedagogická činnosť

 • 2019: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Marketing, Manažment, Aktruálne trendy riadenia ľudských zdrojov, Riadenie a rozvoj kariéry
 • 2011-2012: Vysoká škola obchodní v Praze: Marketing.
 • 2004 – 2019: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Marketing, Regionálny a mestský marketing, Manažment projektov.
 • 2003-2006: Fakulta managementu, Univerzity Komenského v Bratislave: Marketingový audit.

Garancie študijných programov

 • 2016 – 2019:Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, názov študijného programu: Ekonomika a manažment verejných služieb,číslo a názov študijného odboru: (3.3.23) Verejná ekonomika a služby, stupeň VŠ štúdia: 1.

Vedené dizertačné práce

Vyžiadané prednášky

Projekty získané na financovanie výskumu a vývoja

 • 2019-2020: Grantová agentura Academia aurea: Analytický pohľad na manažment konfliktov v MSP. GA/5/2019. Vedúci projektu.
 • 2013-2015: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta. Číslo projektu: 6/2013. Riešiteľ.
 • 2011-2013: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Analýza vývoja a stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja. Číslo projektu: 7/2011. Riešiteľ.
 • 2010-2012: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v slovenskej a českej republike. Číslo projektu: 9/10. Riešiteľ.
 • 2003-2005: Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr. Registračné číslo projektu: 1/0475/03-A. Riešiteľ.

Projekty výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej alebo spoločenskej praxi

 • 2006-2007: Európsky sociálny fond. Zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte. IMTS 13120110078, evidenčné číslo: DP103/05-I/32-2.1. Vedúci projektu.
 • 2010-2012: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava. Vedúci projektu.

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

 • 2019 – doteraz: Akademická rada Vysoká škola podnikání a práva, ČR
 • 2019 – doteraz: Vedecká rada Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 2014 2016: Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR 
 • 2016 doteraz: Odborová komisia doktorandského štúdia Fakulty manažmentu PU v Prešove
 • 2011 – 2012: Člen odbornej pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre oblasť komunálnej reformy
 • 2005 – 2019: Vedecká rada Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Pošlite mi správu