Životopis

Mám 52 rokov a za sebou, okrem dlhoročných skúseností v podnikateľskej sfére, aj 20 rokov pôsobenia vo vysokoškolskom prostredí. Na slovenskej ale aj zahraničnej akademickej pôde som mal možnosť  vyučovať, viesť bakalárske, magisterské a dizertačné práce, či pôsobiť ako vedúci katedry a prorektor. V súčasnosti pôsobím tiež pôsobím ako prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

 • 2023: Schválené vymenovanie za profesora, Prešovská univerzita v Prešove – odbor HIK: manažment
 • 2009: Vedecko – pedagogický titul „docent“, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu – Manažment.
 • 2006: Akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu – Podnikový manažment.
 • 2003: Akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“), Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu – Manažment, špecializácia: marketing
 • 2003: Akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu – Manažment, špecializácia: marketing

Prax

 • 2019 – súčasnosť: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  • 2022 – súčasnosť: prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
  • 2022 – súčasnosť: univerzitný profesor
  • 2019 – 2021: docent
 • 2004 – 2019: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
  • 2009 – 2019: docent
  • 2016 – 2018: vedúci Katedry manažmentu
  • 2005 – 2017: prorektor pre regióny
  • 2011 – 2016: vedúci Katedry marketingu
  • 2008 – 2011: vedúci Katedry manažmentu
  • 2007 – 2013: prorektor pre kvalitu a podnikateľské aktivity
  • 2004 – 2008: odborný asistent
  • 2004 – 2007: kvestor

Správne rady

 • 2022 – súčasnosť: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Vedecké rady

 • 2022 – súčasnosť: Panevropská univerzita, Česká republika
 • 2020 – súčasnosť: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 2020 – súčasnosť: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • 2004 – 2018: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Odborové komisie

 • 2022 – súčasnosť: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • 2022 – súčasnosť: Panevropská univerzita, Česká republika
 • 2022 – súčasnosť: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – predseda
 • 2021 – 2022: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Rady pre študijné programy

 • 2021 – súčasnosť: Rada pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment II. a III. stupeň, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – predseda
 • 2021 – súčasnosť: Rada pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment I. stupeň Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – člen

Školiteľ doktorandského štúdia

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
 • Panevropská univerzita, Česká republika
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Člen komisii pre habilitačné konanie

 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
 • Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta podnikohospodářská, Česká republika

Člen komisii pre obhajobu dizertačných prác

 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
 • Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
 • Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika

Redakčné rady

Posudzovateľ

Garancie študijných programov

 • 2022 – súčasnosť: osoba spoluzodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment I. stupeň, študijný odbor Ekonómia a manažment, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • 2022 – súčasnosť: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment – zodpovedná osoba, II. a III. stupeň, študijný odbor Ekonómia a manažment, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • 2016 – 2019Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, názov študijného programu: Ekonomika a manažment verejných služieb,číslo a názov študijného odboru: (3.3.23) Verejná ekonomika a služby, stupeň VŠ štúdia: 1.

Absolvované výmenné pobyty