Články

Verejná politika a regionálny rozvoj

Monografia mapuje inštitucionálny rámec a implementované ciele vybraných verejných politík v rámci vládnej politiky v podmienkach regionálneho rozvoja a následne, prostredníctvom komparačných štúdií v segmentoch čiastkových verejných politík SR a ČR, identifikuje možné rozvojové príležitosti a ohrozenia na príklade zvolených regiónov a v kontexte „dobrej praxe“.

Marketing – výklad pojmov

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“.

Výber hesiel, ako aj ich spracovanie autori pri samotnej tvorbe diela priebežne konzultovali s mnohými odborníkmi z teórie a praxe. Pojmy, ktoré tvoria obsah jednotlivých častí diela – Marketing (1), Marketingové nástroje/Marketingový mix (2), Metódy a techniky marketingu (3), sú uvedené v abecednom poradí. Pre ľahkú orientáciu čitateľa je na záver uvedený komplexný register všetkých pojmov podľa abecedy.

Audit marketingu a cien

Vo všeobecnosti možno audit marketingu definovať ako mnohostranné skúmanie a ucelené kvalifikované hodnotenie podniku marketingu podniku s jednoznačným záverom z hľadiska účelu, na ktorý sa objednáva. Na rozdiel od auditu účtovnej závierky , ktorý sa obmedzuje len na strohé konštatovanie, či je, poprípade nie je možné potvrdiť jej správnosť, výsledkom marketingového auditu je vymedzenie problémových oblastí a návrh možných opatrení.

Rozdielnosť marketingového auditu od ostatných typov auditu spočíva aj v tom, že marketing je oblasťou, v ktorej je obtiažne posudzovať jednotlivé programy a činnosti „čiernobielo“ vzhľadom k mimoriadnej zložitosti a premenlivosti ekonomického okolia a hospodárskych javov. Práve preto sa pri jeho vykonávaní zdôrazňuje význam odbornosti a tvorivého prístupu marketingového audítora, ktorý musí byť schopný diferencovať relatívny význam jednotlivých problémov v rôznych situáciách.

Úspešný marketingový audit sa nedá previesť bez spolupráce s kľúčovým manažmentom a marketingovými zamestnancami a značného pochopenia klientovho podnikania, t.j. produktov, distribučného systému i finančného manažmentu a pochopenia odvetvia podnikania t.j. závislosti na zdrojoch dodávok, zmenách v technológii a na spoločnej marketingovej praxi…

Publikácia Audit marketingu a cien sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a systémov, spôsobmi súhrnného hodnotenia správania manažérov marketingu, výstupmi auditu marketingu na zlepšenie marketingových aktivít firmy. Rozborom jednotlivých častí po obsahovej stránke sme sa v publikácii usilovali o to, aby poskytli základné teoretické a praktické poznanie o audite marketingu. K jej spracovaniu sa prihliadalo k tomu, aby objasnila základy auditu marketingu, jeho zmysel a praktické postupy jeho vykonávania vo firme.