Podmienky využitia stránky

Tieto podmienky využitia internetovej stránky https://rozsa.sk (ďalej len Podmienky) spolu s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov tvoria zmluvu o používaní stránky https://rozsa.sk (ďalej len Stránka) medzi prevádzkovateľom a návštevníkmi.

V prípade ak s Podmienkami alebo ich časťou nesúhlasíte opustite prosím túto Stránku.

Návštevníci Stránky sú oprávnení:

 • prezerať si obsah Stránky;
 • ukladať alebo tlačiť obsah Stránky výlučne pre použite na súkromné účely;
 • verejne šíriť obsah Stránky bez ďalšieho súhlasu za podmienok, že:
  • bude uvedený zdroj formou “linku” (hypertextového odkazu) na túto Stránku;
  • uverejnený obsah Stránky nebude zmenený alebo upravený.

Návštevníci Stránky nie sú oprávnení:

 • používať Stránku takým spôsobom, ktorým by poškodili, prípadne mohli poškodiť Stránku, jej časť, funkčnosť, prístupnosť iným návštevníkom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým by porušoval platné právo, spôsobom, ktorým by platné právo obchádzal, prípadne podvodným spôsobom v spojení s akýmkoľvek protiprávnym konaním;
 • využívať Stránku ku kopírovaniu, skladovaniu, k rozosielaniu, preposielaniu, distribúcii obsahu alebo odkazov na obsah, ktorý obsahuje spyware, počítačový vírus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit alebo akýkoľvek iný škodlivý počítačový softvér;
 • používať softvér, ktorý umožňuje automatizovaný alebo systematický zber dát na Stránke, alebo prostredníctvom Stránky;
 • prostredníctvom Stránky rozosielať nevyžiadanú marketingovú alebo inú komunikáciu tzv. spam;
 • využívať Stránku pre svoje vlastné marketingové účely bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa stránky.

Záruka za presnosť alebo aktuálnosť informácií zverejnených na Stránke nie je poskytovaná.

Prevádzkovateľ Stránky si vyhradzuje právo obmedziť prístup návštevníkov k Stránke ako celku alebo k jednotlivým častiam Stránky.

Návštevník Stránky sa v prípade porušenia Podmienok zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi spôsobenú škodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok. Nové Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke. Návštevníci udeľujú súhlas s novými Podmienkami ďalším používaním Stránky.

Prevádzkovateľ nie je povinný na zmenu Podmienok upozorňovať a z tohto dôvodu odporúča návštevníkom Podmienky pravidelne kontrolovať.

Podmienky a dokument Zásady ochrany osobných údajov sa spravujú právom Slovenskej republiky. V prípade domáhania sa súdnej ochrany je rozhodným súdom príslušný súd Slovenskej republiky.

Tieto Podmienky spolu s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy o používaní Stránky.

Obchodné meno: ZRNTLS s.r.o., Sídlo: Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 312, IČ DPH: SK2023826695. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99249/B. E-mail: info@zoerentals.com.