Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov návštevníkov stránky https://rozsa.sk  (ďalej len Stránka) v zmysle zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň určuje aké informácie bude spracúvať a na aký účel budú tieto informácie použité.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady) spolu s dokumentom Podmienky využitia internetovej stránky https://rozsa.sk (ďalej len Podmienky) tvoria zmluvu o používaní Stránky medzi prevádzkovateľom a návštevníkmi.

Táto Stránka využíva súbory “Cookies”. Používaním tejto Stránky udeľuje návštevník súhlas prevádzkovateľovi na používanie súborov “Cookies”, ďalej aj na spracovanie, uchovávanie a použitie osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v nasledujúcich bodoch a za nasledovných podmienok.

V prípade ak so Zásadami alebo ich časťou nesúhlasíte opustite prosím túto Stránku.

Súbory “Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti Vášho koncového zariadenia. Umožňujú nám zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie využívané v Google Analytics, GoogleAdWords alebo podobných službách. Vaša budúca návšteva Stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom.

Prevádzkovateľ môže spracovať, uchovať a použiť len nasledujúce osobné údaje:

 • Informácie o Vašom koncovom zariadení, údaje o Vašich návštevách Stránky a spôsoboch jej využívania (informácie obsahujúce Vašu IP adresu, lokalizáciu, druh a verziu internetového prehliadača, operačný systém, informácie z webových stránok, dĺžku návštevy Stránky, navštívené stránky, navigáciu na Stránke).
 • Informácie, ktoré nám poskytujete na účel registrácie (Vaše uživateľské meno, heslo a/alebo e-mail).
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť.

Osobné údaje získané prostredníctvom tejto Stránky budú použité v súlade zo zákonom č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na:

 • administráciu Stránky;
 • vylepšenie Vášho prehliadača pre pohodlnejšie prezeranie Stránky;
 • dodanie služieb, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom tejto Stránky;
 • zasielanie stanovísk a faktúr k službám a za služby, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom tejto Stránky;
 • zasielanie e-mailových notifikácií súvisiacich s využívaním našich služieb;
 • pre účely marketingovej komunikácie, ktorá by Vás mohla zaujímať prostredníctvom e-mailu alebo inej technológie;
 • poskytovanie štatistických údajov o návštevníkoch tretím osobám, pričom sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať také údaje, na základe ktorých by bolo možné určiť jednotlivých návštevníkov s výnimkou poskytovania osobných údajov subjektom uvedených v časti o poskytovaní osobných údajov;
 • pre účely inej ako marketingovej komunikácie, napr. zodpovedanie Vašich otázok alebo vyriešenie Vašich sťažnosti súvisiacich s fungovaním a technickou podporou Stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje, zamestnancom prevádzkovateľa, osobám spolupracujúcim s prevádzkovateľom, a to v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie individuálnych služieb zákazníkom spojených s výkonom predmetu podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže rovnako poskytnúť osobné údaje najmä:

 • orgánom Slovenskej republiky ak prevádzkovateľovi takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného nariadenia;
 • pri právnych úkonoch, ak sa jedná o právne úkony, ktorými si prevádzkovateľ plní povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného všeobecne záväzného nariadenia;
 • pri uplatňovaní právnych nárokov spojených najmä s uplatňovaním práva na súdnu ochranu,
 • právnym nástupcom prevádzkovateľa, prípadne osobám, ktoré vlastnia obchodný podiel prevádzkovateľa  a podieľajú sa na podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, prípadne osobám pri predaji obchodného podielu alebo predaji podniku prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje tretím osobám s výnimkou vyššie uvedených tretích osôb alebo iných subjektov uvedených v Zásadách.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné technické, operačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred ich stratou, zneužitím, krádežou pri prenose dát prostredníctvom internetu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, krádež osobných údajov, ku ktorej došlo v dôsledku inej skutočnosti ako nedodržaním technických, operačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.

Registrovaní užívatelia sú povinní uchovávať svoje prihlasovacie údaje a heslo v tajnosti a neposkytovať tieto údaje tretím osobám. Prevádzkovateľ nikdy nežiada od svojich registrovaných užívateľov prihlasovacie údaje a heslo s výnimkou pri prihlasovaní sa do svojho účtu na Stránke.

V prípade straty, zneužitia, krádeže prihlasovacích údajov a hesla v dôsledku porušenia povinnosti návštevníka nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Registrovaný návštevníci majú právo:

 • na potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú údaje o registrovanej osobe spracúvané;
 • odmietnuť zasielanie marketingovej komunikácie, keďže návštevník pri registrácii udeľuje prevádzkovateľovi konkludentný súhlas na zasielanie marketingovej komunikácie;
 • na zmenu nesprávnych, prípadne starých osobných údajov;
 • na zoznam spracúvaných údajov a vymedzený účel ich spracovania (pre účel a zoznam spracovaných údajov pozri časť: Aké informácie prevádzkovateľ spracúva a Využitie osobných údajov);
 • ďalšie práva uvedené v § 28 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Zásad. Nové Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke. Návštevníci udeľujú súhlas s novými Zásadami ďalším používaním Stránky.

Prevádzkovateľ nie je povinný na zmenu Zásad upozorňovať a z tohto dôvodu odporúča návštevníkom Zásady pravidelne kontrolovať.

Stránka obsahuje odkazy na internetové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ochranu osobných údajov na týchto stránkach.

Tieto Zásady spolu s dokumentom Podmienky využitia internetovej stránky nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy o používaní Stránky.

Obchodné meno: ZRNTLS s.r.o., Sídlo: Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 312, IČ DPH: SK2023826695. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99249/B. E-mail: info@zoerentals.com.