Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov návštevníkov stránky https://rozsa.sk  (ďalej len Stránka) v zmysle zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň určuje aké informácie bude spracúvať a na aký účel budú tieto informácie použité.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady) spolu s dokumentom Podmienky využitia internetovej stránky https://rozsa.sk (ďalej len Podmienky) tvoria zmluvu o používaní Stránky medzi prevádzkovateľom a návštevníkmi.

Táto Stránka využíva súbory “Cookies”. Používaním tejto Stránky udeľuje návštevník súhlas prevádzkovateľovi na používanie súborov “Cookies”, ďalej aj na spracovanie, uchovávanie a použitie osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v nasledujúcich bodoch a za nasledovných podmienok.

V prípade ak so Zásadami alebo ich časťou nesúhlasíte opustite prosím túto Stránku.

Čo sú to súbory “Cookies”?

Súbory “Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti Vášho koncového zariadenia. Umožňujú nám zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie využívané v Google Analytics, GoogleAdWords alebo podobných službách. Vaša budúca návšteva Stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom.

Aké informácie prevádzkovateľ spracováva?

Prevádzkovateľ môže spracovať, uchovať a použiť len nasledujúce osobné údaje:

 • Informácie o Vašom koncovom zariadení, údaje o Vašich návštevách Stránky a spôsoboch jej využívania (informácie obsahujúce Vašu IP adresu, lokalizáciu, druh a verziu internetového prehliadača, operačný systém, informácie z webových stránok, dĺžku návštevy Stránky, navštívené stránky, navigáciu na Stránke).
 • Informácie, ktoré nám poskytujete na účel registrácie (Vaše uživateľské meno, heslo a/alebo e-mail).
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť.

Využitie osobných údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom tejto Stránky budú použité v súlade zo zákonom č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na:

 • administráciu Stránky;
 • vylepšenie Vášho prehliadača pre pohodlnejšie prezeranie Stránky;
 • dodanie služieb, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom tejto Stránky;
 • zasielanie stanovísk a faktúr k službám a za služby, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom tejto Stránky;
 • zasielanie e-mailových notifikácií súvisiacich s využívaním našich služieb;
 • pre účely marketingovej komunikácie, ktorá by Vás mohla zaujímať prostredníctvom e-mailu alebo inej technológie;
 • poskytovanie štatistických údajov o návštevníkoch tretím osobám, pričom sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať také údaje, na základe ktorých by bolo možné určiť jednotlivých návštevníkov s výnimkou poskytovania osobných údajov subjektom uvedených v časti o poskytovaní osobných údajov;
 • pre účely inej ako marketingovej komunikácie, napr. zodpovedanie Vašich otázok alebo vyriešenie Vašich sťažnosti súvisiacich s fungovaním a technickou podporou Stránky.

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje, zamestnancom prevádzkovateľa, osobám spolupracujúcim s prevádzkovateľom, a to v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie individuálnych služieb zákazníkom spojených s výkonom predmetu podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže rovnako poskytnúť osobné údaje najmä:

 • orgánom Slovenskej republiky ak prevádzkovateľovi takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného nariadenia;
 • pri právnych úkonoch, ak sa jedná o právne úkony, ktorými si prevádzkovateľ plní povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného všeobecne záväzného nariadenia;
 • pri uplatňovaní právnych nárokov spojených najmä s uplatňovaním práva na súdnu ochranu,
 • právnym nástupcom prevádzkovateľa, prípadne osobám, ktoré vlastnia obchodný podiel prevádzkovateľa  a podieľajú sa na podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, prípadne osobám pri predaji obchodného podielu alebo predaji podniku prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje tretím osobám s výnimkou vyššie uvedených tretích osôb alebo iných subjektov uvedených v Zásadách.

Medzinárodný prenos dát

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné technické, operačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred ich stratou, zneužitím, krádežou pri prenose dát prostredníctvom internetu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, krádež osobných údajov, ku ktorej došlo v dôsledku inej skutočnosti ako nedodržaním technických, operačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.

Registrovaní užívatelia sú povinní uchovávať svoje prihlasovacie údaje a heslo v tajnosti a neposkytovať tieto údaje tretím osobám. Prevádzkovateľ nikdy nežiada od svojich registrovaných užívateľov prihlasovacie údaje a heslo s výnimkou pri prihlasovaní sa do svojho účtu na Stránke.

V prípade straty, zneužitia, krádeže prihlasovacích údajov a hesla v dôsledku porušenia povinnosti návštevníka nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Práva registrovaných návštevníkov

Registrovaný návštevníci majú právo:

 • na potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú údaje o registrovanej osobe spracúvané;
 • odmietnuť zasielanie marketingovej komunikácie, keďže návštevník pri registrácii udeľuje prevádzkovateľovi konkludentný súhlas na zasielanie marketingovej komunikácie;
 • na zmenu nesprávnych, prípadne starých osobných údajov;
 • na zoznam spracúvaných údajov a vymedzený účel ich spracovania (pre účel a zoznam spracovaných údajov pozri časť: Aké informácie prevádzkovateľ spracúva a Využitie osobných údajov);
 • ďalšie práva uvedené v § 28 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zmena Zásad

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Zásad. Nové Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke. Návštevníci udeľujú súhlas s novými Zásadami ďalším používaním Stránky.

Prevádzkovateľ nie je povinný na zmenu Zásad upozorňovať a z tohto dôvodu odporúča návštevníkom Zásady pravidelne kontrolovať.

Odkazy na internetové stránky tretích osôb

Stránka obsahuje odkazy na internetové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ochranu osobných údajov na týchto stránkach.

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady spolu s dokumentom Podmienky využitia internetovej stránky nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy o používaní Stránky.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: ZRNTLS s.r.o., Sídlo: Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 312, IČ DPH: SK2023826695. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99249/B. E-mail: info@zoerentals.com.