Blended and “pure” eLearning concepts in managers’ education

Elearning is an evolving, dynamically and rapidly changing educational opportunity (Popescu, 2012). Application of the right form of eLearning offers a unique opportunity to satisfy students’ needs in a better way. The purpose of the present study was to examine differences in the students’ preferences and perception of eLearning in its “pure” and blended form. There was used quantitative approach in this paper. We used COLLES questionnaire to measure student preferences and perception of relevance, reflection, interaction, tutor support, peer support and interpretation. The sample of the study consisted of 283 full-time and parttime students. Convenient sampling procedure was used. The data were collected during the academic year 2012/2013. Results suggest implementing blended form. From the students’ point of view, it was preferable in 3 factors, while pure eLearning only in 1 factor. Two factors were undecided. The biggest difference was measured in peer support factor, therefore there is a need to concentrate on this factor in eLearning’s implementation strategy.

Introduction

Nowadays, the higher education marketplace has become much more competitive (Jones & O’Shea, 2004). Problems with growing numbers of universities and decreasing number of students and funds force us to find out new solutions in knowledge distribution. The increasing competition must not result in effort of quantitative growth, but it also has to lead to better quality, accessibility and flexibility of educational services.

Current generation of students can be described with term “on-line generation”. For them, Internet is the primary source of information and knowledge and also a platform for exchange of experiences. Also because of these reasons, eLearning has obtained its irreplaceable place in current higher education environment (Dobbs, Waid, & del Carmen, 2009). ELearning, as an innovative method of education originally designed for distance learning, is also used in face-to-face education, today.

More: The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014

Assessment of Perceived Quality of SEMPA Educational Services

To increase quality of higher educational services is one of the biggest challenges these days. The paper identifies the quality gaps in School of Economics and Management in Public Administration’s (SEMPA) educational services and answers the questions if there are gender and regional’s differences in expectations and perceptions of quality.

SERVQUAL questionnaire was used to measure perceived quality of educational services. Interview was used to investigate problems with an individual statement in the questionnaire. The sample of the study consisted of 40 bachelor level part-time students. A convenient sampling procedure was used. The data were collected during the winter semester 2012/2013.

Results showed a SEMPA’s significant negative quality gap in tangibles (mean difference – 0.9313) and reliability (mean difference -0.865) and positive gaps in responsiveness (mean difference 0.725) and empathy (mean difference 0.44). The resultant perceived quality determined as the sum of the individual, was negative (Mean diff -0.8438). The gender differences in expectations and perceptions were not confirmed (all p-values were more than significant level). Regional differences were confirmed in the perception of responsiveness (p-value 0.0297). The participants’ opinions about the questionnaire also highlighted the problems with negative questionnaire’s items and missing weight of dimensions’ importance.

Introduction

Ongoing internationalization and world globalisation processes significantly shape the market for the universities (Mura, Buleca, Zelenakova, Qineti, & Kozelova, 2012). The universities and higher education institutes face some challenges to provide high quality programs for the society (Abari, Yarmohammadian, Esteki, & Elsevier Science, 2011). According to the Accreditation commission and Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, to increase quality of higher educational services is one of thebiggest challenges these days. It is essential that universities have to actively monitor the quality of their services and commit to continuous improvements in an effort to respond to the needs of the institutional constituencies (Pariseau & McDaniel, 1997). It is a pity, that there is still not consensus in Slovak Republic about what quality of educational services means, how to measure it and quality of learning environment is still not scientifically tested (Tóth, 2007). Perceived service quality is one of the important concepts in the quality management literature (Sumaedi, Gede Mahatma Yuda, & Metasari, 2012). The term perceived quality is based on Parasuraman, Zeithaml and Berry’s conceptual model of quality. In their studies they indicated that the perceptions of service quality performance are influenced by gaps in the difference between customers’ expectations and perceptions. Those gaps arise in five dimensions: tangibles (the appearance of physical facilities, equipment, personnel and communication materials), reliability (the ability to perform the promised service dependably), responsiveness (the willingness to help customers and to provide prompt services), assurance (the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence) and empathy (the provision of caring individualized attention to customers) (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991).

More: The 7th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 19-21, 2013

Verejná politika a regionálny rozvoj

Monografia mapuje inštitucionálny rámec a implementované ciele vybraných verejných politík v rámci vládnej politiky v podmienkach regionálneho rozvoja a následne, prostredníctvom komparačných štúdií v segmentoch čiastkových verejných politík SR a ČR, identifikuje možné rozvojové príležitosti a ohrozenia na príklade zvolených regiónov a v kontexte „dobrej praxe“.

Marketing – výklad pojmov

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“.

Výber hesiel, ako aj ich spracovanie autori pri samotnej tvorbe diela priebežne konzultovali s mnohými odborníkmi z teórie a praxe. Pojmy, ktoré tvoria obsah jednotlivých častí diela – Marketing (1), Marketingové nástroje/Marketingový mix (2), Metódy a techniky marketingu (3), sú uvedené v abecednom poradí. Pre ľahkú orientáciu čitateľa je na záver uvedený komplexný register všetkých pojmov podľa abecedy.

Podnikové hospodárstvo

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve, s výrobnými faktormi podniku, s druhmi podnikových činností od nákupu cez výrobu a predaj vrátane inovačných procesov, s problematikou podnikových nákladov a výnosov, ako aj tvorby cien.

Audit marketingu a cien

Vo všeobecnosti možno audit marketingu definovať ako mnohostranné skúmanie a ucelené kvalifikované hodnotenie podniku marketingu podniku s jednoznačným záverom z hľadiska účelu, na ktorý sa objednáva. Na rozdiel od auditu účtovnej závierky , ktorý sa obmedzuje len na strohé konštatovanie, či je, poprípade nie je možné potvrdiť jej správnosť, výsledkom marketingového auditu je vymedzenie problémových oblastí a návrh možných opatrení.

Rozdielnosť marketingového auditu od ostatných typov auditu spočíva aj v tom, že marketing je oblasťou, v ktorej je obtiažne posudzovať jednotlivé programy a činnosti „čiernobielo“ vzhľadom k mimoriadnej zložitosti a premenlivosti ekonomického okolia a hospodárskych javov. Práve preto sa pri jeho vykonávaní zdôrazňuje význam odbornosti a tvorivého prístupu marketingového audítora, ktorý musí byť schopný diferencovať relatívny význam jednotlivých problémov v rôznych situáciách.

Úspešný marketingový audit sa nedá previesť bez spolupráce s kľúčovým manažmentom a marketingovými zamestnancami a značného pochopenia klientovho podnikania, t.j. produktov, distribučného systému i finančného manažmentu a pochopenia odvetvia podnikania t.j. závislosti na zdrojoch dodávok, zmenách v technológii a na spoločnej marketingovej praxi…

Publikácia Audit marketingu a cien sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a systémov, spôsobmi súhrnného hodnotenia správania manažérov marketingu, výstupmi auditu marketingu na zlepšenie marketingových aktivít firmy. Rozborom jednotlivých častí po obsahovej stránke sme sa v publikácii usilovali o to, aby poskytli základné teoretické a praktické poznanie o audite marketingu. K jej spracovaniu sa prihliadalo k tomu, aby objasnila základy auditu marketingu, jeho zmysel a praktické postupy jeho vykonávania vo firme.

Marketing služieb – učebnica

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb. Kým základné potreby sa uspokojujú predovšetkým hmotnými statkami, služby participujú najmä na uspokojovaní druhotných potrieb. Publikácia Marketing služieb – učebnica má osloviť predovšetkým študentov, ktorí sa na profesionálnu marketingovú dráhu pripravujú, ale výborne poslúži aj manažérom, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblasti marketingových aktivít.

Ako už bolo v tejto publikácií spomínané, základnými odlišujúcimi znakmi služieb je ich nemateriálna podoba. Kupujúci teda nemá možnosť službu pred kúpou zmyslovo vnímať, o jej skutočných vlastnostiach sa môže presvedčiť výlučne v čase jej bezprostredného poskytovania. Aby poskytovateľ služby presvedčil zákazníka o jej nákupe je nútený predložiť zákazníkovi hmatateľné dôkazy o kvalite služby. Pri tvorbe stratégie predaja služieb je preto nevyhnutné zohľadniť faktory, ktoré najviac ovplyvnia zákazníka a zároveň umožnia odlíšenie služby od iných podobných služieb.

Na tieto problémy zareagovala marketingová teória doplnením nových nástrojov do marketingového mixu:

  • prostredie, pretože zákazník je prítomný poskytnutiu služby, stáva sa jej súčasťou a poskytnutie služby sa vždy odohráva v nejakom konkrétnom prostredí;
  • ľudia, pretože poskytnutie služby, resp. jej kvalita z pohľadu zákazníka závisí na interakcii medzi poskytovateľom (zamestnancom producenta služby) a zákazníkom;
  • procesy, ako odpoveď na snahu znížiť variabilitu poskytnutej služby spôsobenej interakciou medzi zamestnancom a zákazníkom.

Nakoľko v súčasnosti je pomerne ťažké rozlišovať medzi hmotnými a nehmotnými produktami stávajú sa tieto prvky často súčasťou marketingového mixu aj organizácií produkujúcich prevažne hmotné produkty.

Publikácia Marketing služieb – učebnica sa ďalej zameriava na:

  • vplyv vlastností služieb na tvorbu marketingovej stratégie,
  • proces strategického a marketingového plánovania,
  • osobitosti marketingového výskumu,
  • proces segmentácie a analýzy nákupného správania spotrebiteľov,
  • hodnotenie vnímanej kvality služieb,
  • a problematiku marketingového auditu v službách.

Publikácia Marketing služieb – učebnica má osloviť študentov, ktorí sa na profesionálnu marketingovú dráhu pripravujú, manažérov, ktorí profesiu už vykonávajú, ako aj všetkých pracovníkov podnikov služieb, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblasti marketingových aktivít.

 

Marketing služieb

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie, a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb.

Všeobecné pravidlá využívania marketingu služieb si v organizáciách verejného sektora vyžadujú určitú modifikáciu vzhľadom na odlišnosti a špecifiká týkajúce sa vlastností, produkcie a spotreby služieb.